วิธีคำนวณ Carpool Bonus

1. สมัคร

เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์จาก Carpool เราจะกันส่วนคาร์พูลโบนัสให้คุณเทียบเท่า 30% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ชำระ

30%
ตัวอย่าง
คนขับ 1
เบี้ยประกันภัยสุทธิ
10,000 บาท
คาร์พูลโบนัส
 x 30%
= 3,000 บาท

2. จัดกลุ่ม

เมื่อคุณสร้างหรือเข้ากลุ่ม คาร์พูลโบนัสของคุณจะถูกนำไปรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม(ของคุณ)

คาร์พูล
โบนัส
กลุ่ม
ตัวอย่าง
คนขับ 1
3,000 บาท
คนขับ 2
3,500 บาท
คนขับ 3
3,500 บาท
คนขับ 4
3,000 บาท
คนขับ 5
3,000 บาท
คาร์พูลโบนัสกลุ่ม
= 16,000 บาท

สมาชิกไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในเวลาเดียวกัน เพียงแต่คุณจำเป็นต้องมีจำนวนสมาชิก 5 คน(คัน)หรือมากกว่า เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับคาร์พูลโบนัสเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ของคุณ 

3. ขับรถดี

ถ้ามีบางคนในกลุ่มเกิดอุบัติเหตุ ค่าเคลมจะจากหักคาร์พูลโบนัสของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ณ เวลาที่เกิดเคลม

ตัวอย่าง สมาชิกมีเคลม = 4,000 บาท
เคลม!
ก่อน
ค่าเคลม
หลัง
กลุ่ม
16,000
-
4,000
=
12,000
ค่าเคลมจะถูกหักจากสมาชิกแต่ละคน ซึ่งคิดจากสัดส่วนของเบี้ยประกันสุทธิที่จ่ายเทียบกับทั้งกลุ่ม
คนขับ 1
3,000
-
750
=
2,250
คนขับ 2
3,500
-
875
=
2,625
คนขับ 3
3,500
-
875
=
2,625
คนขับ 4
3,000
-
750
=
2,250
คนขับ 5
3,000
-
750
=
2,250
กลุ่ม
16,000
-
4,000
=
12,000

กรณีมีสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มหลังจากวัน หรือเวลาที่เกิดเคลม คาร์พูลโบนัสของเขา/เธอจะไม่ได้รับผลกระทบเลย

4. รับเงินคืนสูงสุด 30% !

เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ คาร์พูลโบนัสคงเหลือเราจะคืนให้คุณเป็นผลตอบแทน !

ตัวอย่าง
คาร์พูล
โบนัส
เคลม
ทั้งปี
ผลตอบ
แทน
คนขับ 1
3,000
-
750
=
2,250

เงินคืนที่ได้รับคุณสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที! เมื่อต่อประกันกับเราหรือให้เราโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีของคุณ