ขั้นตอนการขอทำประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัย ตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยตนเองหรือกับเจ้าหน้าที่

  2. ระบบหรือเจ้าหน้าที่นำส่งใบเสนอราคาให้กับผู้เอาประกันภัย

  3. ผู้เอาประกันภัยตกลงทำประกันภัยตามเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และชำระเบี้ยประกันภัย 

  4. บริษัทประกันภัยนัดตรวจสภาพรถและพิจารณารับประกันภัย

  5. กรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะแจ้งกลับเพื่อขอข้อมูล หรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

  6. เมื่อบริษัทประกันภัยตกลงรับประกันภัยแล้ว จะจัดส่งกรมธรรม์ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ทราบผลการพิจารณารับประกันภัย

  7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร 02-024-9888 Email: hello@carpool.co.th หรือ LINE @carpool