นโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์

บริษัท คาร์พูล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้คำมั่นว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่านไว้เป็นความลับด้วยความมั่นคงปลอดภัย

 

1. คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ใช้เมื่อใด

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท คาร์พูล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ใช้ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ (“ข้อมูลของท่าน”) เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ หรือเมื่อท่านสื่อสารข้อมูลกับบริษัทฯ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน (“อุปกรณ์”) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ด้วยประการอื่นๆ เช่น เมื่อท่านติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่สำนักงาน หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจมีคำประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบังคับใช้สำหรับกรณีนั้นๆ

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ใช้กับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ และการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะไม่ใช้กับเว็บไซต์ภายนอกซึ่งมีสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ หรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม ทั้งนี้ กรุณาอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้พร้อมทั้งพิจารณาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการปกป้องสิทธิของท่านในระดับที่ท่านพึงพอใจหรือไม่

 

2. แบบฟอร์มออนไลน์และการสมัครงาน

(ก) บริษัทฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางส่วนของเว็บไซต์ เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อการสอบถามข้อมูล หรือสมัครใช้สินค้าหรือบริการ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ที่ต้องมีการปกป้องข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว

 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานซึ่งท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานในกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ รวมทั้งอาจนำไปใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการตรวจติดตามเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและนโยบายการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครงานแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษา ผู้ว่าจ้างงานปัจจุบัน/ก่อนหน้า รวมทั้งหน่วยงานข้อมูลเครดิต โดยหน่วยงานข้อมูลเครดิตจะบันทึกการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ไว้ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อขอทราบว่าบริษัทฯ ใช้บริการจากหน่วยงานใดได้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครงานที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านในโอกาสต่อไป โดยปกติ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน ทั้งนี้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

3. ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

(ก) การสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูล และการถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ในการล็อกอินเข้าใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ

 

(ข) ข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจมีการส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ (แม้ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม) โดยผ่านทางประเทศที่มีการใช้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลซึ่งมีระดับความเข้มงวดต่ำกว่าประเทศของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อการรักษาความลับ ความมั่นคงปลอดภัย หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

 

(ค) เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบของบริษัทฯ เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกการทำธุรกรรม และในบางกรณีเพื่อเป็นการป้องกัน และสืบหาการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในทุกกรณี รวมทั้งการเข้าออกเว็บไซต์และเส้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าและออกจากโดเมนของบริษัทฯ ด้วย